Referat fra vores Generalforsamling den 9/2 kl. 19.00 i InSide 2022

Vi var 59 deltagere, og Kirsten bød velkommen, og læste dagsordenen op. Derefter sang vi en forårssang, og generalforsamlingen startede.

 1. Valg af stemmetællere:
  Hjortshøj og Inger Kjeldsen
 2. Valg af dirigent:
  Marie Strathe
 3. Næstformandens beretning:
  Rosa Madsen ingen kommentarer
 4. Fremlæggelse af revideret regnskab:
  Kirsten Rasmussen Ingen kommentarer
 5. Indkomne forslag:
  Ingen
 6. Valg af 4 bestyrelsesmedlemmer:
       Rosa Madsen:  modtog genvalg
       Kirsten Rasmussen:  modtog genvalg
       Ketty Jensen: udgik af bestyrelsen
       Inger Carstensen:  fratræder pga.sygdom,
       2 nye blev valgt:  Birgit Svoldgaard og
       Anne Martinsen
 7. Valg af 2 suppleanter for 1 år:
       Anne Marie Nedergaard
       Majbrit Horn
 8. Valg af Revisor for 2 år:
       Doris Guldberg valgte at gå ud.
       Ny valgt revisor:  Gerda Post
 9. Valg af revisor suppleant:  
       Lise Pedersen modtog genvalg
 10. Fastsættelse af kontingent: 
         fortsat kr. 200,-
 11. Eventuel
  Der blev drøftet forskelligt om regler og love for foreningen.


Konstituerende møde i bestyrelsen i uge 7 hos Rosa.
Der blev stemt om diverse poster i bestyrelsen.
Den nye bestyrelse ser således ud;

 • Kirsten Rasmussen – formand
 • Rosa Madsen – næstformand
 • Sonja Bjerregaard – kasserer
 • Marie Strathe – pr. ansvarlig
 • Inger Kjeldsen  –  sekretær
 • Birgit Svoldgaard – lokale ansvarlig
 • Anne Marthinsen – diverse

Marie takkede for god ro og orden, og derefter fik vi kaffe, franskbrød med ost og rullepølse.

Ketty fik overrakt en buket blomster og takket for hendes gode samarbejde i bestyrelsen

Så spillede vi pakkespil om de mange medbragte pakker.
Det trak ud til kl. 22,00, derefter var der oprydning 

Tilmelding

Tilmelding til vores ture er til Rosa Madsen tlf. 20651883 el. Mail rosa.madsen@mail.dk